แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่2/2566

ที่ สถานที่ หัวข้อ
1-31 กรกฎาคม 2566 www.tdga.dga.or.th แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ( Open Government Data Guideline