คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ 

เเผนปฎิบัติการนโยบายกรมปศุสัตว์ที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือเชิญประชุมคร่ั้งที่่1/2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566

รูปภาพการประชุม 

หนังสือชิญประชุมครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566

รูปภาพการประชุม 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566

รุปภาพการประชุม

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

การประสานราชการระหว่างหน่วยงาน 

ผลลัพธ์การดำเนินงาน