คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ 

เเผนปฎิบัติการนโยบายกรมปศุสัตว์ที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และรูปภาพประกอบการประชุม รอบที่ 2/2566

หนังสือเชิญประชุมคร่ั้งที่่ 4/2566

หนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566

รูปภาพการประชุม 

___________________________________________

หนังสือชิญประชุมครั้งที่ 5/2566

หนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566

รูปภาพการประชุม 

___________________________________________

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 6/2566

หนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566

รุปภาพการประชุม

___________________________________________

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 7/2566

หนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566

รุปภาพการประชุม

___________________________________________

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 8/2566

หนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2566

รุปภาพการประชุม

___________________________________________

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 9/2566 

หนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ปัญาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ และการประสานราชการระหว่างหน่วยงาน 

1.โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

2.การสำรวจปริมาณเนื้อสุกรเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย

3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ (บ้านหนองบอน)

4.โครงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดในพื้นที่เสี่ยง

การประสานงานระหว่างหน่วยงานการสำรวจปริมาณเนื้อสุกรฯ

การประสานงานระหว่างหน่วยงานการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรฯ

ผลลัพธ์การดำเนินงาน 

1.ครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

2.การสำรวจปริมาณเนื้อสุกรเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย

3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ (บ้านหนองบอน)

4.โครงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดในพื้นที่เสี่ยง