คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ที่ 73/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ 

เเผนปฎิบัติการนโยบายกรมปศุสัตว์ที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.โครงการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดในพื้นที่

2.โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่  (บ้านหนองบอน) 

3.โครงการตรวจสอบและกวาดล่้างการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 

 หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และรูปภาพประกอบการประชุม รอบที่ 1/2567

หนังสือเชิญประชุมคร่ั้งที่่ 1/2567

หนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567

รูปภาพการประชุม 

ายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ปัญาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ และการประสานราชการระหว่างหน่วยงาน 

1.โครงการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดในพื้นที่

2.โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่  (บ้านหนองบอน) 

3.โครงการตรวจสอบและกวาดล่้างการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 

การประสานราชการ

การประสานงานระหว่างหน่วยงานการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรฯ

การประสานงานระหว่างหน่วยงานการตรวจสอบละกวาดล่้างการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ผลลัพธ์การดำเนินงาน 

1.โครงการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดในพื้นที่

2.โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่  (บ้านหนองบอน) 

3.โครงการตรวจสอบและกวาดล่้างการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี