แผนและผลผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๒ / ๒๕๕๘
 

1. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

      แบบฟอร์ม 4

2. การกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร

3. ประชาสัมพันธ์

4. โครงการพัฒนาบุคลากร
5. วิธีพฒนาบุคลากร
6. เล่ม (หลักฐานและเนื้อหา)
7. สรุปผลการฝึกอบรม

8. ติดตามผลการฝึกอบรม