แผนและผลผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๑/ ๒๕๕๙ 
 

1.1 สรุปผลการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

1.2 วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนรายบุคคล

2.1 วิธีการแผยแพร่

3 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

4.  การประเมินผลและการติดตาม