1. ขั้นตอนการวางแผน 

               - คำสั่ง

          - รูปภาพการวางแผน

                   - การนำแสนอกระบวนพัฒนาบุคลากร

          - แผนและผล

              - ไฟล์รายงานผล HRD

          การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว๊บไซด์)

          -วาระประชุมและรูปภาพการประชุม  

            ภาพการอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2563       

        2.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                - โครงการ

        3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้              

        4. หลักฐานขั้นตอนติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์