วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯและกลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้ออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สระบุรี ในพื้นที่อำเภอวังม่วง มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.ประชุมขับเคลื่อนการทำงานกลุ่มแพะแปลงใหญ่อำเภอวังม่วง
2.ตรวจรักษาสัตว์ป่วย
3.สาธิตการเจาะเลือด ติดเบอร์หูแพะ เพื่อยกระดับการเลี้ยง และพัฒนาการเลี้ยงแพะ สู่การรับรองมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคของกรมปศุสัตว์
4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย