วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดปศุสัตว์ (แพะ) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์