แผนและผลผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๒/ ๒๕๖๐ 
 

1.1 สรุปผลการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

1.2 วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนรายบุคคล

2.1 วิธีการแผยแพร่

         -  วาระการประชุม(ต่อ)

3 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

          - แบบประเมินผลการฝึกอบรม (ต่อ)

4.  การประเมินผลและการติดตาม