แผนและผลผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๑/ ๒๕๖๑ 
 

1.1 สรุปผลการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
 • ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1/2561
 • แบบฟอร์ม 1

1.2 วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนรายบุคคล

 • แบบฟอร์ม 2.1

2.1 วิธีการแผยแพร่

 • หนังสือเชิญ และประชาสัมพันธ์บนเว๊บไซด์
 • วาระการประชุม

3 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

 • โครงการ
 • เล่ม
 • ภาพกิจกรรม
 • แบบประเมินผลการฝึกอบรม        
 • สรุปผลการฝึกอบรม

4.  การประเมินผลและการติดตาม

 • แบบฟอร์มที่ 3.1
 • แบบฟอร์ม 3.2         
 • แบบฟอร์ม 4
 • สรุปผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561
 • การติดตามผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561