การายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่  ๒/ ๒๕๖๑ 

1. ขั้นตอนการวางแผน

     - คำสั่ง

     - รูปภาพการประชุมวางแผน

     - แผนกิจกรรม

       - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์)

     - วาระการประชุม

     - รูปภาพการประชุม

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์