การรายงานผลการพัฒนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๒

       1. ขั้นตอนการวางแผน     

          - คำสั่ง

          - รูปภาพการวางแผน

          - แผนและผล

          - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว๊บไซด์)

          - วาระประชุม

          -  รูปภาพการประชุม

        2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

        3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

        4. หลักฐานขั้นตอนติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์   

                 ตัวอย่างคลิปวีดีโอ หลังการฝึกอบรม

             คลิปวีดีโอนายกรกฎ สุคนธ์ 

            คลิปวีดีโอ นางสาวทัศนีย์ อิ่มทรัพย์

            คลิปวีดีโอ นายณัฐ สวาสดิ์รัตน์

            คลิปวีดีโอ นางจรัญญา คชประดิษฐ์

            คลิปวีดีโอ นางสาวอัจฉรา บุญปถัมภ์

            คลิปวีดีโอ นายนิยม ดาวศรี

                  คลิปวีดีโอ นายอำนาจหลักทอง