การรายงานผลการพัฒนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๒

       1. ขั้นตอนการวางแผน     

          - คำสั่ง

          - รูปภาพการวางแผน

              - การนำแสนอกระบวนพัฒนาบุคลากร

          - แผนและผล

          - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว๊บไซด์)

          -วาระประชุม

          -  รูปภาพการประชุม

        2.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

        3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

               ผลการฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลลงระบบของผู้เข้าร่วมอบรม

        4. หลักฐานขั้นตอนติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์