แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564

            1. ขั้นตอนการวางแผน 

           - คำสั่ง

          - รูปภาพการวางแผน

         - การนำแสนอกระบวนพัฒนาบุคลากร

          - แผนและผล

        -ฟล์รายงานผล HRD

         การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว๊บไซด์)

          -าระประชุมและรูปภาพการประชุม  

         ภาพการอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564      

        2.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

          -โครงการ

        3.หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้             

        4.หลักฐานขั้นตอนติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์

         เอกสารประกอบการบรรยาย