ผู้มาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์(Line) หรือ QR Cord ของกลุ่มฝ่าย

ผู้มาติดต่อราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีสามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์ (Line) หรือ QR code ของกลุ่มฝ่ายได้

banner1
More Details Click...Animated Gif New 20

banner2
More Details Click...Animated Gif New 20

banner3
More Details Click...Animated Gif New 20

banner4
More Details Click...Animated Gif New 20

banner5
More Details Click...Animated Gif New 20

b1
b2
600090 b4
b5

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

หัวหน้าส่วนราชการ

chanchai
นายชาญชัย จุลโลบล
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 

สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

บุคคลากรในกลุ่มงาน

 560282

chavewan
no images

นางอารีรัตน์ หน่ายครบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Tel: 085 636 7771

นางฉวีวรรณ นาคกล่อม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นายอภิชาติ เลี้ยงดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

p11  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

p11  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณ การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งานติดต่อประสานงานทั่วไป

 
 
แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มงาน

งานการเงิน

 

งานธุรการ