ผู้มาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์(Line) หรือ QR Cord ของกลุ่มฝ่าย

ผู้มาติดต่อราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีสามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์ (Line) หรือ QR code ของกลุ่มฝ่ายได้

banner1
More Details Click...Animated Gif New 20

banner2
More Details Click...Animated Gif New 20

banner3
More Details Click...Animated Gif New 20

banner4
More Details Click...Animated Gif New 20

banner5
More Details Click...Animated Gif New 20

b1
b2
600090 b4
b5

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

หัวหน้าส่วนราชการ

  jamon
นายสัตวแพทย์จามร ศักดินันท์
       ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

 

 

   

  

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
13131
Today5
Yesterday27
This_Week90
This_Month645
All_Days13131

สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

banner13บุคคลากรในกลุ่มงาน


                                        wason


tanakorn

นายวสันต์ ตรีโรจนถาวร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

นายธนากร บุญจันทร์

นักวิขการการสัตวบาล 

 


toon.jpg - 50.05 KB


นางจรัญญา คชประดิษฐ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

p11  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการ ผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติในพื้นที่

p11  วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์

p11  กําหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ กํากับดูแลงาน/โครงการตามพระราชดําริ และโครงการพิเศษ

p11  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 
แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มงาน

ธนาคารโค-กระบือ

 

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 ข่าวประชาสัมพันธ์