ผู้มาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์(Line) หรือ QR Cord ของกลุ่มฝ่าย

ผู้มาติดต่อราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีสามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์ (Line) หรือ QR code ของกลุ่มฝ่ายได้

banner1
More Details Click...Animated Gif New 20

banner2
More Details Click...Animated Gif New 20

banner3
More Details Click...Animated Gif New 20

banner4
More Details Click...Animated Gif New 20

banner5
More Details Click...Animated Gif New 20

b1
b2
600090 b4
b5

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

หัวหน้าส่วนราชการ

  jamon
นายสัตวแพทย์จามร ศักดินันท์
       ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

 

 

   

  

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
13130
Today4
Yesterday27
This_Week89
This_Month644
All_Days13130

สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

banner15บุคคลากรในกลุ่มงาน


tuenjai1

Thita


นางเตือนใจ ธูปแช่ม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

นางสาวฐิตา พิริยะโภคัย

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ว่าง
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน


aujchara

นางสาวอัจฉรา บุญปถัมภ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ 

p11  ศึกษา วิเคราะห์จัดทําแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่

p11  จัดทํา ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง

p11  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์

p11  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คําปรึกษาแนะนํา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

p11  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทํานโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป

p11  จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ/การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (FTA) เพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า

p11  ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 แบบฟาร์ม ดังนี้
แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   
Link:  https://forms.gle/pzu9nzGWa4AYqEbP9
   Link:  https://forms.gle/V3mXV26dMkCM2SGJ6
 
 ประชุมประจำเดือนปี 2564 ไฟล์ .ppt
 
แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มงาน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

ภัยพิบัติ 

 ประกาศภัยพิบัติจังหวัดสระบุรี

รายงานต่างๆ

เกษตรบอกข่าว

       นังสือที่กษ 0224สบ/ว223 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

       นังสือที่กษ 0224สบ/ ว365 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564

คลิปวิดีโอ อบรมพัฒนาบุคลากร

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564

คลิปที่ 1

คลิปที่ 2

คลิปที่3

คลิปที่ 4

คลิปที่ 5

คลิปที่ 6

คลิปที่ 7

คลิปที่ 8

คลิปที่ 9 

คลิปที่ 10