ผู้มาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์(Line) หรือ QR Cord ของกลุ่มฝ่าย

ผู้มาติดต่อราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีสามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์ (Line) หรือ QR code ของกลุ่มฝ่ายได้

banner1
More Details Click...Animated Gif New 20

banner2
More Details Click...Animated Gif New 20

banner3
More Details Click...Animated Gif New 20

banner4
More Details Click...Animated Gif New 20

banner5
More Details Click...Animated Gif New 20

b1
b2
600090 b4
b5

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

หัวหน้าส่วนราชการ

chanchai
นายชาญชัย จุลโลบล
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 

สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

banner12บุคคลากรในกลุ่มงาน

 nut
tanat.jpg - 27.50 KB

48418567 2236838006584906 1224038165799501824 n

นายณัฐ สวาสดิ์รัตน์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายทะเนตร แสนพงษ์
นายสัตวแพทย์ชำนาาญการ
Tel: 085 614 5556

 

นางจุไรรัตน์ สิงหนาท
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

 malee
supranee

wiravat

sukchai

นางสาวมาลี ฟักเขียว
นักวิชาการสัตวบาล

นางสาวสุประวีณ์ ทองโสภณ
นักวิชาการสัตวบาล 

นายวิรวัฒน์ แก้วดี
นักวิชาการสัตวบาล

นายศักดิ์ชัย อยู่ศักดิ์ดา
นักวิชาการสัตวบาล 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

p11  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการควบคุมการ ฆ่าสัตว์และจําหน่าย เนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอํานาจ

p11  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้า ปศุสัตว์แก่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

p11  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 
 
แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มงาน