ผู้มาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์(Line) หรือ QR Cord ของกลุ่มฝ่าย

ผู้มาติดต่อราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีสามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์ (Line) หรือ QR code ของกลุ่มฝ่ายได้

banner1
More Details Click...Animated Gif New 20

banner2
More Details Click...Animated Gif New 20

banner3
More Details Click...Animated Gif New 20

banner4
More Details Click...Animated Gif New 20

banner5
More Details Click...Animated Gif New 20

b1
b2
600090 b4
b5

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>
กลุ่มติดต่องานราชการ
<<Scan for Mobile>>

หัวหน้าส่วนราชการ

chanchai
นายชาญชัย จุลโลบล
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 

สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

banner114บุคคลากรในกลุ่มงาน


chatcharee1

baifern

preview

นางสาวชัชรี นิยโมสถ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
Tel: 099 329 5151

นางสาวปาริฉัตร เหลืองขมิ้น
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปิยาภรณ์ เกิดธรรม
นายสัตวแพทย์
(พนักงานราชการ)

 


chalit

dumrung

joe

nakarin1

toe

นายชลิช คงพันธ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายดำรงค์ อุทธา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายสุรศักดิ์ ขันท่าจีน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายนครินทร์ ครุฑรอด

เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายชิษณุชา เปล่งใส
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

p11  ดําเนินการจัดทําแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนและการชันสูตร ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

p11  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

 
 
แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มงาน

สนามซ้อมชนไก่

 

สถานพยาบาลสัตว์